top of page

Algemeen

1.1. De website van Johan Terryn, beschikbaar op het adres http://www.johanterryn.com (hierna ook: “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Man Overboord BV, ondernemingsnummer 0463.403.651, met maatschappelijke zetel te 2140 ANTWERPEN, Milisstraat 63 (hierna ook: “Man Overboord”, “wij” of “ons”).

1.2. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten op of via de Website geleverd door Man Overboord en inzonderheid op de verwerking van persoonsgegevens op of via de Website door Man Overboord. Dit privacybeleid dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.

1.3. Man Overboord verbindt zich ertoe zorg te dragen voor uw privacy en is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zien wij toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

1.4. Man Overboord handelt hierbij steeds conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “Privacywet”) en de (huidige en toekomstige) Europese regelgeving.

1.5. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op de Website. Man Overboord raadt u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. 

1.6. Man Overboord behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 20 mei 2018.

1.8. U erkent en aanvaardt dat:

Man Overboord momenteel alle noodzakelijke inspanningen levert en maatregelen neemt om de toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”) te implementeren in haar organisatiestructuur en systemen m.b.t. de Website die op enigerlei wijze betrekking hebben op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Man Overboord vóór 25 mei 2018 haar algemene voorwaarden en privacy policy zal wijzigen in functie van de vanaf voormelde datum van toepassing zijnde bepalingen van de GDPR.

2. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

2.1. Vanaf het moment dat u zich akkoord verklaart met ons privacybeleid (door op het vakje “[ja]” te klikken) geeft u Man Overboord de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt zoals verder bepaald in deze privacy policy.

2.2. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van inhoud over andere personen steeds de toestemming van de betrokken perso(o)n(en) is vereist.

2.3. Man Overboord verzamelt en verwerkt in principe alle gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd op de Website.

2.4. Op de Website worden in ieder geval volgende persoonsgegevens opgevraagd, verzameld en verwerkt door Man Overboord: naam, voornaam, e-mailadres.

3. Gebruik en opslag van uw persoonsgegevens

3.1. Man Overboord verzamelt, verwerkt en gebruikt de (persoons)gegevens die door u op of via de Website worden meegedeeld enkel om toegang tot en de goede werking van de Website mogelijk te maken en de diensten op of via de Website te verstrekken.

3.2. Na registratie op de Website wordt u af en toe geïnformeerd over de Website via nieuwsbrieven.

3.3. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het toesturen van informatie indien u Man Overboord hiertoe de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven door bij inschrijving en/of contactopname op het vakje “ja” te klikken. 

3.4. U erkent en aanvaardt dat Man Overboord uw persoonsgegevens kan doorgeven aan bevoegde autoriteiten indien zij hierom uitdrukkelijk wordt verzocht en/of in geval van een wettelijke verplichting, een en ander in overeenstemming met de Privacywet.

3.5. In geen geval zal uw naam of e-mailadres worden verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.

4. Bewaren van uw persoonsgegevens

4.1. Uw persoonsgegevens kunnen bij eenvoudig verzoek onmiddellijk worden verwijderd. 

4.2. Gegevens van gebruikers die werden verwijderd, kunnen nog 5 jaar door Man Overboord bewaard worden.

4.3. Uw gegevens worden bewaard op beveiligde opslagruimtes van Wix, Mailchimp en Google.

5. Cookies

5.1. Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van de Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

5.2. Deze site in aangemaakt op het Wix.com platform. Wix.com biedt het online platform om onze diensten kenbaar te maken. Cookies worden in elke site door Wix ingebouwd om het navigeren vlot te laten verlopen. Dit zijn de standaard cookies op Wix sites:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn onmisbaar om u op de Website te laten navigeren.

Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van ManOverboord door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.

Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de Website op behoorlijke wijze te laten functioneren.

Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

5.4. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. De persoonsgegevens worden door Man Overboord op een zo veilig mogelijke manier verzameld en verwerkt. Man Overboord neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen onder meer ongeoorloofde verwerking, verlies, misbruik of (niet toegelaten) wijziging.

6.2. De aangestelden van Man Overboord die toegang hebben tot uw gegevens hebben de verplichting om het vertrouwelijk karakter van deze gegevens te eerbiedigen.

7. Uw rechten

7.1. Overeenkomstig de Privacywet hebt u het recht om op elk ogenblik en kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door ons werden verzameld.

7.2. U hebt het recht uw persoonsgegevens kosteloos te laten corrigeren of wijzigen.

7.3. U hebt tevens het recht om kosteloos de verwijdering of het verbod van gebruik van uw persoonsgegevens te vragen.

7.4. U kunt hiervoor eenvoudigweg een verzoek richten aan Man Overboord op man.overboord@telenet.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

bottom of page